6:00 am
DASHA DEEVIGE
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
PAVITHRA KSHETRA
7:30 am
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU (R)
8:00 am
JNANAPADA-2
8:30 am
MUDRA MEDICINE
9:00 am
PAVITHRA KSHETRA
9:30 am
WIDE ANGLE
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI: SARAL HEALTH
11:00 am
MANE AUDUGE(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
11:15 am
BEAUTY TIPS (R)/SLOT
11:30 am
MAHAN SADHAKARU(R)
12:00 pm
SARAL VAASTU
12:30 pm
SEETHE LOKAMATHE(R)
1:00 pm
MADHYANTARA VARADHI
1:30 pm
MANE ADUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS (R)
2:00 pm
DIVYA JOTHI
2:30 pm
ADHBHUTHA BHARATHA(R)
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
QUICK CRAFT/SLOT
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
MAHAN SADHAKARU/HELLO DOCTOR
4:30 pm
VISMAYA JAGATTU
5:00 pm
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU (R)
5:30 pm
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI: SARAL PLAN
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU & OLITHU MADU MANUSYA
7:30 pm
NAMMUR SUDHI
8:00 pm
SEETE LOKAMATHE
8:30 pm
MAHAN SADHAKARU
9:00 pm
ADHBHUTHA BHARATHA
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
JNANAPADA-2
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL PLAN
12:00 am
MAHAN SADHAKARU(R)
6:00 am
DASHA DEEVIGE
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
PAVITHRA KSHETRA
7:30 am
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU (R) & OLITHU MADU MANUSHYA
8:00 am
JNANAPADA-2
8:30 am
MUDRA MEDICINE
9:00 am
PAVITHRA KSHETRA
9:30 am
WIDE ANGLE
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI : SARAL PLAN
11:00 am
MANE AUDUGE(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
11:15 am
BEAUTY TIPS /SLOT
11:30 am
MAHAN SADHAKARU
12:00 pm
SARAL VAASTU
12:30 pm
SEETHE LOKAMATHE(R)
1:00 pm
MADHYANTARA VARADHI
1:30 pm
MANE AUDUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS (R)
2:00 pm
DIVYA JOTHI
2:30 pm
ADHBHUTHA BHARATHA
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
QUICK CRAFT/SLOT
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
HELLO DOCTOR
4:30 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
5:30 pm
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI: SARAL BUSINESS
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU & OLITHU MADU MANUSYA
7:30 pm
NAMMUR SUDHI
8:00 pm
SEETE LOKAMATHE
8:30 pm
MAHAN SADHAKARU
9:00 pm
ADHBUTHA BHARATHA
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
JNANAPADA-2
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL BUSINESS
12:00 am
MAHAN SADHAKARU(R)
6:00 am
DASHA DEEVIGE
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
PAVITHRA KSHETRA
7:30 am
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU (R) & OLITHU MADU MANUSHYA
8:00 am
JNANAPADA-2
8:30 am
MUDRA MEDICINE
9:00 am
PAVITHRA KSHETRA
9:30 am
WIDE ANGLE
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI : SARAL EDUCATION
11:00 am
MANE AUDUGE(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
11:15 am
BEAUTY TIPS /SLOT
11:30 am
MAHAN SADHAKARU
12:00 pm
SARAL VAASTU
12:30 pm
SEETHE LOKAMATHE(R)
1:00 pm
MADHYANTARA VARADHI
1:30 pm
MANE AUDUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS
2:00 pm
DIVYA JOTHI
2:30 pm
ADHBHUTHA BHARATHA
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
QUICK CRAFT(R)/SLOT
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
MAHAN SADHAKARU/HELLO DOCTOR
4:30 pm
ART ADDA(R)
5:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
5:30 pm
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI: SARAL MARRIAGE
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU & OLITHU MADU MANUSYA
7:30 pm
NAMMUR SUDHI
8:00 pm
SEETE LOKAMATHE
8:30 pm
MAHAN SADHAKARU
9:00 pm
ADHBUTHA BHARATHA
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
JNANAPADA-2
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI: SARAL MARRIAGE/SAMBANDA
12:00 am
MAHAN SADHAKARU(R)
6:00 am
DASHA DEEVIGE
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
PAVITHRA KSHETRA
7:30 am
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU (R) & OLITHU MADU MANUSHYA
8:00 am
JNANAPADA-2
8:30 am
MUDRA MEDICINE
9:00 am
PUNYAKSHETRA
9:30 am
WIDE ANGLE
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI: SARAL BUSINESS
11:00 am
MANE AUDUGE(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
11:15 am
BEAUTY TIPS /SLOT
11:30 am
MAHAN SADHAKARU
12:00 pm
SARALA VAASTU
12:30 pm
SEETHE LOKAMATHE(R)
1:00 pm
MADHYANTARA VARADHI
1:30 pm
MANE AUDUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS
2:00 pm
DIVYA JOTHI
2:30 pm
ADHBHUTHA BHARATHA
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
QUICK CRAFT/SLOT
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
MAHAN SADHAKARU/HELLO DOCTOR
4:30 pm
HELO DOCTOR
5:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
5:30 pm
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI: SARAL WEALTH
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU & OLITHU MADU MANUSYA
7:30 pm
NAMMUR SUDHI
8:00 pm
SEETE LOKAMATHE
8:30 pm
MAHAN SADHAKARU
9:00 pm
ADHBHUTHA BHARATHA
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
JNANAPADA-2
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL WEALTH
12:00 am
MAHAN SADHAKARU(R)
6:00 am
DASHA DEEVIGE
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
PAVITHRA KSHETRA
7:30 am
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU (R) & OLITHU MADU MANUSHYA
8:00 am
JNANAPADA-2
8:30 am
MUDRA MEDICINE
9:00 am
PAVITHRA KSHETRA
9:30 am
WIDE ANGLE
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL MARRIAGE
11:00 am
MANE AUDUGE(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
11:15 am
BEAUTY TIPS /SLOT
11:30 am
MAHAN SADHAKARU
12:00 pm
SARAL VAASTU
12:30 pm
SEETHE LOKAMATHE(R)
1:00 pm
MADHYANTARA VARADHI
1:30 pm
MANE AUDUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS (R)
2:00 pm
DIVYA JOTHI
2:30 pm
ADHIBHUTHA BHARATHA
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
QUICK CRAFT/SLOT
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
HELLO DOCTOR
4:30 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
MONEY MANTRA (BHARATH CHANDRA)
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL KRUSHI
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU & OLITHU MADU MANUSYA
7:30 pm
NAMMURA SUDHI
8:00 pm
SEETE LOKAMATHE
8:30 pm
MAHAN SADHAKARU
9:00 pm
ADHBHUTHA BHARATHA
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
GNANAPADA-2
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL KRUSHI
12:00 am
MAHAN SADHAKARU(R)
6:00 am
AMRUTHA VAHINI
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
PAVITHRA KSHETRA
7:30 am
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU (R) & OLITHU MADU MANUSHYA
8:00 am
MANNINA MAGA
8:30 am
MUDRA MEDICINE
9:00 am
PAVITHRA KSHETRA
9:30 am
WIDE ANGLE
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL WEALTH
11:00 am
MANE AUDUGE(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
11:15 am
BEAUTY TIPS /SLOT
11:30 am
MAHAN SADHAKARU(R)/SLOT
12:00 pm
SARAL VAASTU
12:30 pm
SEETHE LOKAMATHE(R)
1:00 pm
MADHYANTARA VARADHI
1:30 pm
MANE AUDUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS (R)
2:00 pm
VISMAYA JAGATTU(R)/SLOT
2:30 pm
ADHBHUTHA BHARATHA
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
QUICK CRAFT/SLOT
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
HELLO DOCTOR
4:30 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
5:30 pm
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL HEALTH
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU & OLITHU MADU MANUSYA
7:30 pm
NAMMURA SUDHI
8:00 pm
SEETE LOKAMATHE
8:30 pm
MAHAN SADHKARU
9:00 pm
ADHBHUTHA BHARATHA
9:30 pm
KOTE HELIDA KATHE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
JNANAPADA-2
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL HEALTH
12:00 am
MAHAN SADHAKARU(R)
6:00 am
AMRUTHA VAHINI
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
PAVITHRA KSHETRA
7:30 am
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU (R) & OLITHU MADU MANUSHYA
8:00 am
MANNINA MAGA
8:30 am
MUDRA MEDICINE
9:00 am
ART ADDA
9:30 am
WIDE ANGLE
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL KRUSHI
11:00 am
MANE AUDUGE(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
11:30 am
MAHAN SADHAKARU(R)/SLOT
12:00 pm
SARAL VAASTU
12:30 pm
ART ADDA
1:00 pm
MADYANTARA VARADHI
1:30 pm
MANE ADUGE (R)
2:00 pm
ADHBUTHA BHARATHA(R)/SLOT
2:30 pm
ADHBHUTHA BHARATHA(R)
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
QUICK CRAFT/SLOT
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
HELLO DOCTOR
4:30 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
AJJI HELIDA KATHE, INFO GURU(R) & OLITHU MADU MANUSHYA
5:30 pm
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL EDUCATION
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU (R)
7:30 pm
NAMMUR SUDHI
8:00 pm
VISMAYA JAGATTU
8:30 pm
MAHAN SADHAKARU(R)
9:00 pm
OLITHU MADU MANUSYA
9:30 pm
KOTE HELIDA KATHE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
JANAPADA-2(R)/SARAL SWAYAMVARA(R)
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL EDUCATION
12:00 am
MAHAN SADHAKARU(R)