6:00 am
AMRUTHA VAHINI
6:45 am
AMRUTHA VACHNA
7:00 am
ARTHO
7:30 am
MANNINA MAGA
8:00 am
SAMACHARA SOURABHA
8:30 am
SARAL VAASTU
9:00 am
PUNYAKSHETRA
9:30 am
ATMA SANJEEVINI
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL MANE
11:00 am
BEAUTY TIPS (R)
11:15 am
MANE MADDU (R)
11:30 am
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI (R)
12:00 pm
SARAL SWAYAMVARA
12:30 pm
SHUBHA PHALA
1:00 pm
MADYANTARA VARADI
1:30 pm
MANE ADUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS
2:00 pm
SEETE
2:30 pm
AMARA PREMA KATHEGALU (R)
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
ARTHO
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
NAGU NAGUTA NALI (R)
4:30 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
JANAPADA (R)
5:30 pm
QUICK CRAFT (R)
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGE : SARAL SHIKSHANA
6:15 pm
MANE MADDU (R)
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU
7:30 pm
NAMMUR SUDDI
8:00 pm
SEETE
8:30 pm
BELLI PARADE
9:00 pm
AMARA PREMA KATHEGALU
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
SARAL SWAYAMVARA
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL SHIKSHANA
12:00 am
JANAPADA (R)
6:00 am
AMRUTHA VAHINI
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
ARTHO
7:30 am
MANNINA MAGA
8:00 am
SAMACHARA SOURABHA
8:30 am
SARAL VAASTU
9:00 am
PUNYAKSHETRA
9:30 am
ATMA SANJEEVINI
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI : SARAL SHIKSHANA
11:00 am
BEAUTY TIPS (R)
11:15 am
MANE MADDU (R)
11:30 am
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
12:00 pm
SARAL SWAYAMVARA
12:30 pm
SHUBHA PHALA
1:00 pm
MADYANTARA VARADI
1:30 pm
MANE ADUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS
2:00 pm
SEETE
2:30 pm
AMARA PREMA KATHEGALU (R)
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
ARTHO
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
JANAPADA (R)
5:30 pm
QUICK CRAFT (R)
5:45 pm
MANE MADDU (R)
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI: SARAL BUSINESS
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU
7:30 pm
NAMMUR SUDDI
8:00 pm
SEETE
8:30 pm
BELLI PARADE
9:00 pm
AMARA PREMA KATHEGALU
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
SARAL SWAYAMVARA
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL BUSINESS
12:00 am
JANAPADA (R)
6:00 am
AMRUTHA VAHINI
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
ARTHO
7:30 am
MANNINA MAGA
8:00 am
SAMACHARA SOURABHA
8:30 am
SARAL VAASTU
9:00 am
PUNYAKSHETRA
9:30 am
ATMA SANJEEVINI
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI : SARAL BUSINESS
11:00 am
BEAUTY TIPS (R)
11:15 am
MANE MADDU (R)
11:30 am
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
12:00 pm
SARAL SWAYAMVARA
12:30 pm
SHUBHA PHALA
1:00 pm
MADYANTARA VARADI
1:30 pm
MANE ADUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS
2:00 pm
SEETE
2:30 pm
AMARA PREMA KATHEGALU (R)
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
ARTHO
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
JANAPADA (R)
5:30 pm
QUICK CRAFT (R)
5:43 pm
MANE MADDU (R)
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI : SARAL MARRIAGE
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU
7:30 pm
NAMMUR SUDDI
8:00 pm
SEETE
8:30 pm
BELLI PARADE
9:00 pm
AMARA PREMA KATHEGALU
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
SARAL SWAYAMVARA
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL MARRIAGE
12:00 am
JANAPADA (R)
6:00 am
AMRUTHA VAHINI
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
ARTHO
7:30 am
MANNINA MAGA
8:00 am
SAMACHARA SOURABHA
8:30 am
SARAL VAASTU
9:00 am
PUNYAKSHETRA
9:30 am
ATMA SANJEEVINI
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI ::SARAL MARRIAGE
11:00 am
BEAUTY TIPS (R)
11:15 am
MANE MADDU (R)
11:30 am
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
12:00 pm
SARAL SWAYAMVARA
12:30 pm
SHUBHA PHALA
1:00 pm
MADYANTARA VARADI
1:30 pm
MANE ADUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS
2:00 pm
SEETE
2:30 pm
AMARA PREMA KATHEGALU (R)
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
ARTHO
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
NAGU NAGUTA NALI (R)
4:30 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
JANAPADA (R)
5:30 pm
QUICK CRAFT (R)
5:43 pm
MANE MADDU (R)
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL PROPERTY
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU
7:30 pm
NAMMUR SUDDI
8:00 pm
SEETE
8:30 pm
BELLI PARADE
9:00 pm
AMARA PREMA KATHEGALU
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
SARAL SWAYAMVARA
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL PROPERTY
12:00 am
JANAPADA (R)
6:00 am
AMRUTHA VAHINI
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
ARTHO
7:30 am
MANNINA MAGA
8:00 am
SAMACHARA SOURABHA
8:30 am
SARAL VAASTU
9:00 am
PUNYAKSHETRA
9:30 am
ATMA SANJEEVINI
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL PROPERTY
11:00 am
BEAUTY TIPS (R)
11:15 am
MANE MADDU (R)
11:30 am
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
12:00 pm
SARAL SWAYAMVARA
12:30 pm
PHALA JYOTHISHYA
1:00 pm
MADYANTARA VARADI
1:30 pm
MANE AUDUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS
2:00 pm
SEETE
2:30 pm
AMARA PREMA KATHEGALU (R)
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
ARTHO
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
JANAPADA (R)
5:30 pm
QUICK CRAFT (R)
5:43 pm
MANE MADDU (R)
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL KRUSHI
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU
7:30 pm
NAMMUR SUDDI
8:00 pm
SEETE
8:30 pm
BELLI PARADE
9:00 pm
AMARA PREMA KATHEGALU
9:30 pm
WIDE ANGLE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
SARAL SWAYAMVARA
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL KRUSHI
12:00 am
JANAPADA (R)
6:00 am
AMRUTHA VAHINI
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
ARTHO
7:30 am
MANNINA MAGA
8:00 am
SAMACHARA SOURABHA
8:30 am
SARAL VAASTU
9:00 am
JOURNEY
9:30 am
ATMA SANJEEVINI
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL KRUSHI
11:00 am
BEAUTY TIPS (R)
11:15 am
MANE MADDU (R)
11:30 am
NIMMA AROGYA NIMMA KAIYALLI
12:00 pm
SARAL SWAYAMVARA
12:30 pm
PHALA JYOTHISHYA
1:00 pm
MADYANTARA VARADI
1:30 pm
MANE ADUGE
1:45 pm
BEAUTY TIPS (R)
2:00 pm
SEETE
2:30 pm
NAGU NAGUTA NALI (F)
3:00 pm
QUICK CRAFT
3:15 pm
ARTHO
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
JANAPADA (R)
5:30 pm
QUICK CRAFT (R)
5:43 pm
MANE MADDU (R)
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL AROGYA
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU
7:30 pm
NAMMUR SUDDI
8:00 pm
SEETE
8:30 pm
BELLI PARADE
9:00 pm
VISMAYA
9:30 pm
KOTE HELIDA KATHE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
SARAL SWAYAMVARA
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL AROGYA
12:00 am
JANAPADA (R)
6:00 am
AMRUTHA VAHINI
6:45 am
AMRUTHA VACHANA
7:00 am
ARTHO
7:30 am
MANNINA MAGA
8:00 am
SAMACHARA SOURABHA
8:30 am
SARAL VAASTU
9:00 am
JOURNEY
9:30 am
ATMA SANJEEVINI
10:00 am
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL AROGYA
11:00 am
ART ADDA
11:30 am
MANE MADDU (R)
12:00 pm
SARAL SWAYAMVARA- WEEKEND SPECIAL
12:30 pm
PHALA JYOTHISHYA
1:00 pm
MADYANTARA VARADI
1:30 pm
MANE ADUGE (R)
2:00 pm
SEETE OMNI
3:00 pm
NAGU NAGUTA NALI GAGS
3:15 pm
ARTHO
3:30 pm
SARAL VAASTU
4:00 pm
HELLO DOCTOR
5:00 pm
SEETE OMNI
6:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL MANE
7:00 pm
AJJI HELIDA KATHE & INFO GURU (R)
7:30 pm
NAMMUR SUDDI
8:00 pm
NAGU NAGUTA NALI (R)
8:30 pm
BEST OF GNANAPADA (R)
9:00 pm
VISMAYA
9:30 pm
KOTE HELIDA KATHE
10:00 pm
SAMAGRA SAMACHARA
10:30 pm
SARAL SWAYAMVARA- WEEKEND SPECIAL
11:00 pm
MANUKULADA OLITIGAGI:SARAL MANE
12:00 am
JNANAPADA